مرا دردیست اندر دل...

دست راستم درد می کند. هم بازویش، هم ساعدش، هم مچ و هم کَفَش. 
هر دو پایم درد می کند. حتی انگشتان و کَف هر دو پایم.
چشم راستم درد می کند، وقتی در حدقه می چرخد.
از همه مهمتر قلبم، قلبم هم چند روزی است که درد می کند. کم استرس کاری نداشته ام اخیرا، اما فکر می کنم بیشتر دردش به خاطر این است که از دست دو عزیز شکسته یا با یک درجه تخفیف، گرفته.

با این اوصاف فکر می کنید زنده می مانم؟

/ 1 نظر / 25 بازدید
نفس

عزیزم خیلی درد تو پستت هست خدا کنه زود بیان از دلت در بیارن [گل]