/ 6 نظر / 20 بازدید
جودی

ماجرا چیه خواهر؟هوس نی نی کردی.ژیشنهاد میکنم جدی بهش فکرکن .ارزشش را داره.

یک دوست

ببینم خبریه؟!؟! [متفکر]

میچکاکلی

بعله!

جودی

دوباره امدم و باز دلم ضعف رفت برای این مدلی مادری کردن که چه خستگی لذت بخشی دارد

مامان درسا

خیلی قشنگه هم عکس هم حسش هم آرزوش. چرا گذاشتیش تو صندوق آرزوها بکشش بیرون عزیزم

نفس

حتما به آرزوت توجه کن . نگذار دیر بشه و همیشه با این فکر زندگی کنی که شاید بهتر بود یکی دیگه داشتی . زود باش تا دیر نشده[چشمک]